ระบบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของกรมบัญชีกลาง
สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556แผนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ  2562 ของกรมบัญชีกลางแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระบบ KTB Corporate Online สำหรับส่วนราชการจำนวน 9 รุ่น
          https://docs.google.com/forms/d/1phV9nAi_KLInFHFd3c9m1uCZseUIyT8GtY_ShCSWHeE/viewform (เปิดรับสมัครจนถึง ภายในวันที่  ... )***********************************************************************************************************