ระบบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของกรมบัญชีกลาง
สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556แผนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ  2561 ของกรมบัญชีกลาง


โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

 • วันที่14 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
       https://docs.google.com/forms/d/1phV9nAi_KLInFHFd3c9m1uCZseUIyT8GtY_ShCSWHeE/viewform (เปิดรับสมัครจนถึง ภายในวัน 6 สิงหาคม 2561 )
ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ นางสาวลดารัตน์ เกตุกฤตย์ โทร. 02 127 7000 ต่อ 6609, 4956, 6603, 4954
โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพมหานคร 
       https://docs.google.com/forms/d/1phV9nAi_KLInFHFd3c9m1uCZseUIyT8GtY_ShCSWHeE/viewform (เปิดรับสมัครจนถึง ภายในวันพุธที่   19 กรกฎาคม 2561 )


   ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ นางวันชุลี สอนมีทอง, นางสาวลดารัตน์ เกตุกฤตย์, นางสาวนงคราญ แหยมพันธ์, นางสาวอมรมาศ ศรีทาสังศ์ โทร. 02 127 7000 ต่อ 6609, 4956, 6603, 4954
***********************************************************************************************************